GDPR

GDPR  Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Sero som medlemsorganisation måste följa dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av personuppgifter. Automatiserad behandling är när personuppgifter samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register. Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register som är sökbart enligt särskilda kriterier. Att kriterier står i plural i dataskyddsförordningen har ansetts betyda att det ska finnas mer än två sökvägar, såsom namn och e-postadress.

Sero har register enligt ovan över medlemmarna, där det framgår vad de heter, var de bor m m. Vi samlar alltså in personuppgifter och behöver därför följa dataskyddsförordningen.

För medlemsinformation:

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via föreningens kansli
De personuppgifter vi behandlar är
– namn
– adress
– e-postadress
– telefonnummer
– medlemskategori
Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna administrera medlemskapet, skicka medlemsinformation, nyhetsbrev och medlemstidning
Vi lämnar inte ut medlemsregistret till någon enskild, företag inom eller utanför EU/E1ES, utom att vi överlämnar adresslistor enligt avtalet i vattenkraftförsäkringen och då vi anlitar ett tryckeri som hjälper till med utskick. När uppdraget är utfört raderas adresslistorna.
Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för er medlemmar när det gäller er personliga integritet.

Som medlem har du hos vårt kansli rätt att:
– få tillgång till dina personuppgifter
– få felaktiga personuppgifter rättade
– få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
– få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
– lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen